Озмун барон дарёфти «Ч:оизаи давлатии Ч:умх;урии Точикистон барон олимону омузгорони фанх;ои табиатшиносй, да1'И1' ва риёзй» барон соли 2022

Вазорати маориф ва илми Ч,умх,урии Точдкистон ба иттилои Шума мерасонад, ки барои дарёфти «Ч,оизаи давлатии Ч,умх,урии Точдкистон барои олимону омузгорони фанх,ои табиатшиносй, дак,ик, ва риёзй» дар соли 2022 озмун эълон менамояд. 
Озмуни мазкур барои амалигардонии «Бистсолаи омузиш ва рушди фанх,ои табиатшиносй, дак,ик, ва риёзй дар сох,аи илму маориф» эълон намудани солх,ои 2020-2040 ва тач;лили 31-солагии Истик,лолияти давлатии Ч,умх,урии Точ;икистон гузаронида мешавад. 
Аз ин лих,оз, ба Шума дастур дода мешавад, ки озмунро тибк,и Низомномаи замимагардида баргузор намуда, х,уч;ч;атх,ои голибони даври якуми муассисаро то 01.04.2022 ба Вазорати маориф ва илм (раёсати илм ва инноватсия, кабинети кори №315) пешних,од намоед. Замима: Низомномаи «Ч,оизаи давлатии Ч,умх,урии Точ;икистон барои олимону омузгорони фанх,ои табиатшиносй, дак,ик, ва риёзй» (к,арори Х,укумати Ч,умх,урии Точ;икистон аз 26.11.2020, №621). 
:
Озмун барон дарёфти «Ч:оизаи давлатии Ч:умх;урии Точикистон барон олимону омузгорони фанх;ои табиатшиносй, да1'И1' ва риёзй» барон соли 2022 :

21.02.2022 850

C:\inetpub\tajmedun\bitrix\modules\main\classes\mysql\main.php