Фаъолияти илмӣ


Соли 2018 мавзӯи КИТ кафедра «Ҳолати саломатӣ ва хусусияти инкишофи ҷисмонии кудакон ва наврасон дар шароити нави иҷтимоию иқтисодӣ» ба охир расид.
Аз тарафи кормандон, унвонҷӯён, магистрон ва донишҷӯёни (аъзоёни ҶИД) кафедра корҳои илмӣ таҳқиқоти дар якчанд самт гузаронида шуд, ки натиҷаи онҳо ҳамчун мақолаҳо, фишурдаҳо дар конфронсҳои дохили ҷумхурияви ва берун аз он, инчунин, дар маҷалаҳо чоп шудаанд, ки натиҷаи онҳо дар ҷадвали д поён нишон дода шудааст.
Нашрияҳо оид ба натиҷаҳои таҳқиқот
1 Мақолаҳо дар маҷаллаҳои Тоҷикистон
2 Маҷмӯи фишурдаҳо дар Тоҷикистон
3 Фишурдаҳои берун аз ҷумҳурӣ

Ҳимояи рисолаи номзадӣ дар муддати 5 соли охир:
1. Бекназарова Гулнора Мамадалиевна: «Влияние вредных факто-ров основных цехов алюминиевого производства на состояние верхних дыхательных путей». Душанбе,- 2019 с.
2. Сулейманова Фируза Аҳмадуллоевна: «Влияние условий труда работников алюминиевого производства на орган зрения». Душанбе,- 2019 с.
3. Ибрагимов Иномҷон Усмонович: «Гигиеническая оценка труда работников кондитерских фабрик и разработка мероприятий по профилактике общей и стоматологической заболеваемости в условиях жаркого климата». Душанбе,- 2019 с.
Мавзӯи нави КИТ дар солҳои 2019-2023 «Гигиенические аспекты условий труда и состояния здоровья медицинских работников различ-ных специальностей в условиях Республики Таджикистан» тасдиқ кар-да шуд. Аз рӯи ин мавзӯи таҳқиқоти 2-то диссертатсияи номзадӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар муддати 5-соли охир 47 мақола, 51 фи-шурда, аз он ҷумла 16 мақола да маҷалаҳои КОА Федератсияи Русия ва ҶТ ба чоп расонида шудааст.
Дар кафедра Ҷамъияти илмии донишҷӯён амал мекунад, ки дар он ҳама сола аз 13 то 16 донишҷӯёни фаъол аз ҳамаи факултетҳо иштирок мекунанд.
Дар ин маҳфилҳо донишҷӯён якҷоя бо омӯзгорони кафедра корҳои илмӣ-тадқиқотиро иҷро мекунанд ва натиҷаҳои онҳоро дар кафедра муҳокима карда, онҳоро дар фишурдаҳо, рефератҳо ва мақолаҳои илмӣ инъикос менамоянд. Ҳамзамон, донишҷӯёни фаъоли ҶИД дар конференсияи ҳарсолаи илмии олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино баромад мекунанд. Роҳбарони корҳои илмии донишҷӯён мудири кафедра, дотсент Ҳасанов Ф.Ҷ., профессор Бобоев А.Б., дотсентҳо Одинаева Л.Э., Мақсудова З.Ё., н.и.т. муаллимаи калон Норматова С.И. ассистент Ҷумаева М.И. мебошанд.
Дар кафедра оид ба тайёр кардани кадрҳои илмӣ аз ҷониби магистрон, аспирантон, унвонҷӯён ва докторони PhD корбарӣ ба роҳ мондашудааст. Айни замон дар кафедра барои ҳимояи номзади 1 унвонҷу ва 2 аспирантони PhD ва 1 докторант кору фаъолият карда истодаанд.

Гузариш ба саҳифаи: